onsdag, maj 29, 2024

GPT 3.5 svar på hållbar utveckling

Jag blir ständigt förundrad av generativ AI. Jag testar, leker, lär och blir förundrad dagligen. Testade nu promten "Hur kan relationen mellan samhälle och natur förbättras" inom GPT gratisversionen, OpenAI:s GPT 3.5, OpenAI:s GPT 3.5, och fick svaret:


Att etablera en sund relation mellan samhället och miljön är en komplext mål som kräver en serie av strategiska åtgärder och samarbete på olika nivåer. Här är några väsentliga aspekter som kan bidra till en positiv relation mellan samhället och miljön:

1. Medvetenhet och Utbildning: Att öka medvetenheten kring miljöfrågor och ekologiskt hållbara beteenden är avgörande. Utbildning och informationskampanjer kan hjälpa till att bygga medvetenhet och förståelse för hur individers beteenden påverkar miljön.

2. Samarbete mellan regering, näringsliv och civilsamhället: Etablerandet av partnerskap mellan regeringar, näringsliv och icke-statliga organisationer är nödvändigt för att utforma och genomföra effektiva miljöpolitik, främja gröna teknologier samt öka efterlevnaden av miljölagstiftning.

3. Ekonomiska incitament och marknadsbaserade instrument: Att utforma ekonomiska incitament såsom skatter, subventioner och handel med utsläppsrätter kan påskynda övergången till en hållbar ekonomi genom att styra ekonomiska resurser mot miljövänliga metoder och teknologier.

4. Integrera miljöaspekter i beslutsfattande: Att inkludera miljöbedömningar och hållbarhetsanalys i beslutsfattande processer på alla nivåer, från individuella konsumtionsval till stads- och regionalplanering, är av avgörande betydelse.

5. Samsyn kring långsiktig hållbarhet: Att främja en förståelse för att bevara och skydda miljön är en nödvändig förutsättning för samhällets långsiktiga välbefinnande och ekonomiska stabilitet.

tisdag, januari 16, 2024

Samråd rörande Hunnerup i södra Lund

Detaljplan för Hunnerup 30 i Lund är på samråd mellan 6 december 2023 och 16 februari 2024 (källa). Kommunen har i en analys kommit fram till att detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan och därmed ämnar de inte göra en strategisk miljöbedömning ("MKB"). De har dock gjort en fågel- och fladdermusinventering i området. Nedan visas en bild på området, samt de samrådshandlingar som lagts ut:fredag, april 21, 2023

Nivåer för ammoniumkväve och nitratkväve som gäller efter reningsverket i Källby - Lund

Efter att den 4 april 2023 läst: "Chockbesked: omöjligt att bygga om Källby reningsverk", den 5 april "Osäkerhet och oro i Lundapolitiken efter avloppsbeskedet", den 7 april: "Länsstyrelsen: Höje å mår inte bra - därför blir det stopp", den 12 april: "Politiska striden om Källby hårdnar" den 14 april: "Därför strör S-ledare inte salt i M-toppen sår," och den 25 april läst "Vågskålen tippar å Sjölundas håll".

I artikeln "Länsstyrelsen: Höje å mår inte bra - därför blir det stopp" så framgår det att det främst är problem med höga nivåer av ammoniumkväve och nitratkväve i Höje å. Vilka nivåer?, tänkte jag, därför tog jag kontakt med Länsstyrelsen för att få reda på mer exakt vilka nivåer av ammoniumkväve och nitratkväve som Höje nu har, och vilka nivåer av ammoniumkväve och nitratkväve som "man" (frågan är vem "man" år...) kan se framför sig. (mer om "å-kemi" avseende bl a kvävenivåer i Saxån-Braån i Skåne, och mer om vilka nivåer som gäller i Höje å här).
måndag, december 12, 2022

Potential för ny vindkraft i södra Sverige

Det finns potential för ny vindkraft i södra Sverige. Ska stor mängd effekt tillföras elsystemet är det främst havsbaserad vindkraft som är möjlig att bygga i närtid. Det finns flera projekt "på gång". Några är:
Siffrorna ovan kan jämföras med hela Skånes elbehov som ligger kring 13 TWh/år (källa).


torsdag, september 22, 2022

Samråd - MKB - Tetra Pak

Tetra Pak ansöker 2022 frivilligt om (miljö)tillstånd enligt 9 kap miljöbalken. "Underlag för avgränsningssamråd" (UAS) per 22-06-22, låg som underlag för ett avgränsningssamråd torsdag den 22 sept 2022 (se mer om avgränsningssamråd i 6 kap. 29-32 § miljöbalken).


" Underlag för avgränsningssamråd" är en produkt som tas fram innan en färdig MKB (miljökonsekvensbeskrivning). Det framfördes på första samrådet dem 22 sept att det borde vara ett samråd (även) när MKB:n är färdig. 

onsdag, september 14, 2022

Lönsamhet för 4 MW vindkraftverk

Lönsamhet för 4 MW vindkraftverk kan räknas ut med denna kalkyl. Nedan ser ni en del av kalkylarket. Lättast för att se helheten och kunna ändra indata (gulmarkerat) är att klicka här och öppna upp hela kalkylarket.


Ovanstående vindkraftskalkyl finns även redovisad på hemsidan.

Samma kalkylstruktur som ovan har använts i ekonomisk kalkyl för kärnkraft.