tisdag, januari 16, 2024

Samråd rörande Hunnerup i södra Lund

Detaljplan för Hunnerup 30 i Lund är på samråd mellan 6 december 2023 och 16 februari 2024 (källa). Kommunen har i en analys kommit fram till att detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan och därmed ämnar de inte göra en strategisk miljöbedömning ("MKB"). De har dock gjort en fågel- och fladdermusinventering i området. Nedan visas en bild på området, samt de samrådshandlingar som lagts ut:fredag, april 21, 2023

Nivåer för ammoniumkväve och nitratkväve som gäller efter reningsverket i Källby - Lund

Efter att den 4 april 2023 läst: "Chockbesked: omöjligt att bygga om Källby reningsverk", den 5 april "Osäkerhet och oro i Lundapolitiken efter avloppsbeskedet", den 7 april: "Länsstyrelsen: Höje å mår inte bra - därför blir det stopp", den 12 april: "Politiska striden om Källby hårdnar" den 14 april: "Därför strör S-ledare inte salt i M-toppen sår," och den 25 april läst "Vågskålen tippar å Sjölundas håll".

I artikeln "Länsstyrelsen: Höje å mår inte bra - därför blir det stopp" så framgår det att det främst är problem med höga nivåer av ammoniumkväve och nitratkväve i Höje å. Vilka nivåer?, tänkte jag, därför tog jag kontakt med Länsstyrelsen för att få reda på mer exakt vilka nivåer av ammoniumkväve och nitratkväve som Höje nu har, och vilka nivåer av ammoniumkväve och nitratkväve som "man" (frågan är vem "man" år...) kan se framför sig. (mer om "å-kemi" avseende bl a kvävenivåer i Saxån-Braån i Skåne, och mer om vilka nivåer som gäller i Höje å här).
måndag, december 12, 2022

Potential för ny vindkraft i södra Sverige

Det finns potential för ny vindkraft i södra Sverige. Ska stor mängd effekt tillföras elsystemet är det främst havsbaserad vindkraft som är möjlig att bygga i närtid. Det finns flera projekt "på gång". Några är:
Siffrorna ovan kan jämföras med hela Skånes elbehov som ligger kring 13 TWh/år (källa).


torsdag, september 22, 2022

Samråd - MKB - Tetra Pak

Tetra Pak ansöker 2022 frivilligt om (miljö)tillstånd enligt 9 kap miljöbalken. "Underlag för avgränsningssamråd" (UAS) per 22-06-22, låg som underlag för ett avgränsningssamråd torsdag den 22 sept 2022 (se mer om avgränsningssamråd i 6 kap. 29-32 § miljöbalken).


" Underlag för avgränsningssamråd" är en produkt som tas fram innan en färdig MKB (miljökonsekvensbeskrivning). Det framfördes på första samrådet dem 22 sept att det borde vara ett samråd (även) när MKB:n är färdig. 

onsdag, september 14, 2022

Lönsamhet för 4 MW vindkraftverk

Lönsamhet för 4 MW vindkraftverk kan räknas ut med denna kalkyl. Nedan ser ni en del av kalkylarket. Lättast för att se helheten och kunna ändra indata (gulmarkerat) är att klicka här och öppna upp hela kalkylarket.


Ovanstående vindkraftskalkyl finns även redovisad på hemsidan.

Samma kalkylstruktur som ovan har använts i ekonomisk kalkyl för kärnkraft.

måndag, september 05, 2022

Kommande stora vindkraftsprojekt

vindbrukskollen ser man bl a data kring kommande stora vindkraftsprojekt.  Se även denna rapport från 2022 om havsbaserad vindkraft (notis om detta). Ser man "bara" till de som planeras till havs, i "Sveriges ekonomiska zon", får man följande tabell (klicka på bilden för att kunna se):


Man kan se att det är 21 stycken projekt som nio stycken verksamhetsutövare har på gång enligt ovan. Det är som sagt 21 projekt med totalt 3273 stycken vindkraftsverk, där vart och ett beräknas producera drygt 63 GWh el per år per verk i medeltal. Totalt 207 TWh/år!