tisdag, februari 14, 2017

Rapport inom MKB kurs

Tänker här skriva ner tankar kring hur en rapport inom Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)-kursen kan se ut (mer om denna kurs i denna blogg). Jag är inne på att skriva om samrådsprocessen gällande vindkraft. En tanka är att titta i vilken mån samråden varit dialogbaserade.

Det är viktigt med väl genomförda samråd som ser till att intressegrupper kring ett byggprojekt kan få säga sitt innan byggnationen kommer igång, dvs i planeringsfasen. (Århuskonventionen (2005) framförde tydligt att alla ska ha: "right to know, right to speach" och "right to be heard". Baseras på dir 2003/4/EC och dir 2003/35/EC. Sverige undertecknade konventionen 1998 och ratificerade konventionen 2005). Ett sätt beskriva, avgöra, om samrådsprocessen levt upp till Århuskonventionen är att se i vilken utsträckning samråden varit dialogbaserade och därmed kan beskrivas som "deliberativ" eller samrådsdemokrati.

I Trelleborgs Allehanda läste jag om en nystartad förening som  på eget initiativ diskuterar hur man kan göra sydkusten självförsörjande på förnybar energi. En av personerna som ligger bakom föreningen är forskare Magnus Jiborn. Tanken är att utreda hur mycket energi som i så fall behövs och därefter förankra idéerna hos kommuninvånarna. Magnus Jibor är väl medveten om vindkraft kan möta motstånd (källa):

Lösningen tror han är samarbete mellan berörda kommuner, byalag, intresseföreningar, besöksnäringen med flera.

För att få tag i samrådsmaterial, samrådsunderlag, har jag en tanke om att gå in på projektörers hemsida och se om de har samrådsmaterial ute som man kan ta del av, och kontakta dem om kommande samrådsmöten i närheten. Exempel:

http://www.eolusvind.com/sv/etablering/projekt/aktuella-samradsunderlag/

https://corporate.vattenfall.se/om-oss/var-verksamhet/var-elproduktion/vindkraft/pagaende-vindkraftprojekt/

http://api.vind.tankstationer.se/sv-SE/Display . Nedan en bild från denna sida:
I bilden ovan kan man se ett projekt som håller på att planeras (gråmarkerat), det är BoEl 2.0. Här samrådsredogörelse. Malmös översiktsplan (ÖP) 2012Hamnbolaget sa 2013 nej till BoEl 2.0. Det är ett projekt, som är i planeringsskedet, som kan vara möjligt att studera närmare. Här några tankar.

Det borde även vara möjligt att i färdiga MKB, som skickats in till Länsstyrelsen, se hur samrådsprocessen har gått till (i alla fall hur samråden beskrivs). Kanske är det möjligt att prata med några som var på samrådet för att "stämma" av hur det gick till på samrådet.

Som vanligt när det ska skrivas om något, så är det viktigt att ha en tydlig och genomtänkt avgränsning. Och sen, som någon sa, "vara stolt över vald avgränsning" (på samma sätt som varje MKB har en avgränsning).

När jag skrev stycket ovan fick jag en idé. Det borde vara möjligt att titta på färdiga MKB:er rörande vindkraft (vindkraftsparker?) för att se vilka avgränsningar som gjorts. Det kan vara en avgränsning, att bara titta på valda avgränsningar i MKB:er !

Som ni ser är detta en plattform för att komma igång med rapportskrivande inom Miljökonsekvensbeskrivningskursen, som ska göras under våren 2017.

Inga kommentarer: