fredag, mars 24, 2017

ESS miljöarbete

Den 24 mars berättade Malin Åberg om ESS miljöarbete. (Tidigare, den 16 februari, berättade Gitte Isacsson om hur miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) togs fram för ESS). 

Bakgrund: Hållbarhet, energikonceptet, var viktigt vid beslutet att få ESS till Lund.


Mer fakta:
367 anställda, 47 nationaliteter (hälften av alla anställda kommer från andra länder). 17 länder stoppar in pengar, men det är Sverige och Danmark som står för 47 % av byggkostnaderna. Vid drift så ska Sverige och Danmark stå för 15 % av kostnaderna. Det är Skanska som är entreprenör. Anläggningen i Tennessee är på 1 MW. ESS är på 5 MW. Anläggningen ska drivas med ny förnybar energi. I stället (som brukligt förbruka 600 GWh/år beräknas anläggningen förbruka 270 GWh/år (motsvarar 31 MW!?). Det är tänkt att förekomma både tomat- och fiskodling på ESS mark. ESS har att förhålla sig till miljödom, BREEAM (enbart campus), ESH-krav och interna CF-krav.

Malin gick sedan in på hantering av dagvatten och länshållningsvattnet. Enligt miljödom får ESS släppa ut 1,25 l/s/ha (motsvarar 31 l/s) norrut mot Hoby, 1,3 l/s/ha österut mot Igelösa (motsvarar 12 eller 8 l/s beroende på om man räknar med 9 eller 14 ha), samt 1,3 l/s/ha söderut mot Odarslöv-Puggängarna (47 l/s skulle vilja rinna av söderut, mot Puggängarna och ett Natura 2000 område (Kungsmarken) (mer info om Natura 2000), men eftersom ESS lovat stänga av avrinning mot Puggängarna under byggfasen redan under MKB arbetet 2012, så ska avrinning söderut under byggnadsfasen vara 0 l/s). Det är lermorän under den mark som ESS vilar på, vilket leder till att inget vatten rinner ner i marken, utan allt regnvatten rinner bort från den kulle som ESS byggs på. När det regnar ett "100-årsregn" så kan det regna 64 mm/dygn, vilket ESS kommit överens med Länsstyrelsen ska vara dimensionerande (eller var det 10-årsregn man kom överens om?!?). Under en mellandag i december 2014 regnade det 25 mm/dygn, vilket resulterade i att 24 l/s var tvunget att rinna av åt Igelösa (eftersom ESS lovat att inte släppa vatten söderut, och eftersom ESS inte kunde släppa dagvatten norrut mot Hoby). Men eftersom man bara hade tillstånd att leda bort 12/s (eller 18 l/s, om man räknar med 14 ha i Igelösaområdet) så överskred ESS gränsen för avledning av dagvatten denna dag. Ärendet togs upp i Länsstyrelsen, men lades ner i april 2015, togs upp igen (!?) i feb 2016, men lades återigen ner i okt 2016. (En detalj, det var Gyllenkroks familj, bl a Nils Gyllenkrok, som har mark i bl a Igelösa, som sålde marken där ESS nu byggs; kritisk analys av Gyllenkroks mark).

Några fina anteckningar:Här kan vi höra mer om "ESS by Framtidsvisioner via #soundcloud" (twitterkälla).

Till sist Sindra som den 26 april 2017, 3 minuter, om geologi-forskning som är möjlig att göra vid ESS (slutet, på en dragning):


Inga kommentarer: