torsdag, mars 30, 2017

Vad en MB av ÖP ska innehålla

Även om Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad (i rapporten "Framtidens samhällsplanering: fyra scenarier", s 48-54) säger att: "Vi måste släppa taget om den traditionella planeringen", så kan det vara bra att veta vad en MKB av en plan enligt miljöbalken (MB) ska innehålla:

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av en plan ska, enligt MB 6 kap 12 §, innehålla:
1. en sammanfattning av planens eller programmets innehåll, dess huvudsakliga syfte och förhållande till andra relevanta planer och program,
2. en beskrivning av miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen, programmet eller ändringen inte genomförs,
3. en beskrivning av miljöförhållandena i de områden som kan antas komma att påverkas betydligt,
4. en beskrivning av relevanta befintliga miljöproblem som har samband med ett sådant naturområde som avses i 7 kap. eller ett annat område av särskild betydelse för miljön,
5. en beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn beaktas i planen eller programmet,
6. en beskrivning av den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma med avseende på biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och kulturlämningar och annat kulturarv samt det inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter,
7. en beskrivning av de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra eller motverka betydande negativ miljöpåverkan,
8. en sammanfattande redogörelse för hur bedömningen gjorts, vilka skäl som ligger bakom gjorda val av olika alternativ och eventuella problem i samband med att uppgifterna sammanställdes,
9. en redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför, och
10. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1-9. Lag (2004:606).


Ovanstående punkter utvecklas nedan tillsammans med MB 6 kap 13 § som säger att hänsyn ska tas till:

1. bedömningsmetoder och aktuell kunskap,
2. planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad,
3. var i en beslutsprocess som planen eller programmet befinner sig,
4. att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av andra planer och program eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder, och
5. allmänhetens intresse.

Ovanstående kan leda till att det är bra att ha med “avgränsningar”:

Avgränsningar

Geografisk avgränsning
Tidsavgränsning
Bedömda miljöaspekter (t ex människors hälsa, luftkvalitet, buller samt klimatpåverkan).

1. sammanfattning, syfte o förhållande till andra planer


Sammanfatta planens innehåll, syfte och förhållande till andra relevanta planer och program (energi, trafik, vatten etc).
Rent generellt är syftet med miljöbedömning av översiktsplaner, enligt miljöbalken 6 kap. § 11, att integrera miljöaspekter i planen så att hållbar utveckling främjas (Åkerskog, 2007, s 211).


2. Aktuella miljöförhållanden, och vad som händer om planen inte genomförs

Aktuella miljöförhållanden beskrivs, tillsammans med miljöns sannolika utveckling om planen inte genomförs.

3. Miljöförhållanden i de områden som påverkas betydligt

Beskriva miljöförhållanden i områden som förväntas påverkas betydligt (gissningsvis utbyggnadsområden och där större förändringar förväntas ske).

4. Miljöförhållanden i skyddade områden

Beskriva eventuella befintliga miljöproblem i samband med naturområde enl. “MB 7 kap. Skydd av områden”.

5. Miljökvalitetsmål

Beskriva hur relevanta miljökvalitetsmål beaktas i planen. Malmö fokuserar t ex i sin miljöbedömning (2014) av Malmös ÖP (planstrategin) på:
5.1 Minskad klimatpåverkan (nr 1)
5.2 Rikt odlingslandskap (nr 13)
5.3 God bebyggd miljö (nr 15)

Även levande sjöar (8), grundvatten av god kvalitet (9) och hav i balans (10) borde kanske vara med.

6. Planens betydande miljöpåverkan

Nedan listas olika miljöaspekter (nio stycken + samlad bedömning och analys av kumulativa effekter; Ängelholm har även tagit med "infrastruktur" i denna del av MB av sin ÖP). Malmö har sin MB av ÖP fokuserat på miljöaspekterna: människors hälsa, luftkvalitet, buller samt klimatpåverkan.

6.1 Biologisk mångfald, djur och växtliv ("ett rikt växt- och djurliv", miljökvalitetsmål nr 16)

Vilken betydande påverkan kan antas uppkomma för biologisk mångfald i samband med planens genomförande?

Vilken betydande påverkan kan antas uppkomma för djurlivet i samband med planens genomförande?

Vilken betydande påverkan kan antas uppkomma för växtlivet i samband med planens genomförande?

6.2 Mark och Landskap

Vilken betydande miljöpåverkan kan markanvändningen innebära enligt planen?
Vilken påverkan kan antas uppkomma för landskapet i samband med planens genomförande?

6.3 Vatten

Vilken påverkan kan antas uppkomma för vatten i samband med planens genomförande? (levande sjöar (nr 8), grundvatten (nr 9) och hav i balans (nr 10)).

6.4 Luft (miljökvalitetsmål nr 2)

Vilken påverkan kan antas uppkomma för luftkvalitet i samband med planens genomförande? NOx, SOx, marknära O3, sot och partiklar.

6.5 Klimatfaktorer (miljökvalitetsmål nr 1)

Vilken påverkan kan antas uppkomma för klimatet i samband med planens genomförande?

6.6 Hushållning med resurser

Hur förväntas materiella tillgångar påverkas i samband med planens genomförande?

6.7 Människors hälsa (inkl buller?)

Vilken påverkan kan antas uppkomma för människors hälsa i samband med planens genomförande?

6.8 Befolkning

Vilken påverkan kan antas uppkomma för befolkningen i samband med planens genomförande? Social sammanhållning, konsekvenser för samhällsgrupper, företag & arbete, utbildning

6.9 Bebyggelse ("God bebyggd miljö", miljökvalitetsmål15)

Hur förväntas bebyggelse påverkas i samband med planens genomförande? Bebyggelsestruktur, transportinfrastruktur, teknisk försörjning, grönstruktur.

6.10 Kulturmiljö

Forn- och kulturlämningar och annat kulturarv. Vilken påverkan kan antas uppkomma för kulturarv i samband med planens genomförande?

Förhållande mellan miljöaspekter

Hur förhåller sig miljöaspekterna till varandra? Kan kumulativa effekter uppstå?
Om annat land påverkas, ska detta tas med (MB 6 kap 15 §)

Miljöpåverkan av planen i annat land.....

7. Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan

Beskrivning av hur planen ska förebygga, hindra och motverka negativ miljöpåverkan.

8. Samlad bedömning av olika alternativ

Hur har bedömningen gjorts? Vilka skäl ligger bakom val mellan olika alternativ. Vilka problem har uppdagats under arbetet med sammanställning av uppgifter?

9. Uppföljning och övervakning

Vilka åtgärder planeras för uppföljning och övervakning av betydande miljöpåverkan som planen medför?

10. Sammanfattning

En icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i ovan (MB 6 kap. 12 §, punkt 1-9)

Källförteckning

Åkerskog (2007) Miljöbedömning av översiktsplaner.  I Wallentinus (red.) MKB: perspektiv på miljökonsekvensbeskrivning. Lund: Studentlitteratur AB, ss. 211-241.

Miljöbegrepp
Det kan vara bra att försöka greppa olika "fina" begrepp som: miljökonsekvenser, miljöaspekter (MB 6 kap 12§ på 6), miljökvalitetsmål, miljökvalitetsnormer och regionala och lokala miljömål (t ex: Lunds miljöprogram: LundaEko II):

Kanske kan vissa namngivna miljöaspekter ses som miljökonsekvenser som är satta under lupp, dvs särskilt beaktade, i t ex en MKB, av olika skäl. Samtidigt kan "miljökonsekvenser" peka ut konsekvenser som hände efter det att verksamheten, det nya projektet, var färdigt.


Region Skåne skriver på sidan www.miljomal.se:
Inget av de 12 miljökvalitetsmål som bedömts på regional nivå kommer att nås i Skåne till år 2020 med idag beslutade styrmedel och åtgärder. Utvecklingen av tillståndet i miljön är oförändrad för samtliga mål, utom för Ingen övergödning där tillståndet förbättrats något.


Inga kommentarer: