torsdag, juni 14, 2012

Vindkraft i Skåne

Läste om det finns ett pris som heter  Skånes vindkraftspris och en förening som heter Skånes Vindkraftsakademi. Kul att vindkraften belyses med en lokal känsla. Kompletterar nationella föreningar som Svensk Vindkraftförening och branschorganisationen Svensk Vindenergi. Skånes vindkraftspris beskrivs på följande sätt av Energikontoret i Skåne:

Skånes vindkraftspris är en årlig utmärkelse och delas i år ut för första gången. Priset tilldelas en person eller organisation som förtjänstfullt har verkat för att öka utbytet av kunskap och erfarenhet mellan olika aktörer inom vindkraftsområdet i Skåne. Pristagaren ska ha koppling till Skåne, är utan begränsning bakåt i tiden och behöver inte ha koppling till en fysisk anläggning. Ett specialdesignat diplom tilldelas den finalist som på bästa sätt agerat i enlighet med prisbeskrivningen.
Arrangörer är Skånes vindkraftsakademi. Sponsorer av priset är Serviceförvaltningen Malmö stad och E.ON.

Ser att 2012 fick följande tre uppmärksamhet:

  • Vindkraftparken Lillgrund
    Lillgrund är en demonstration av att det går att bygga storskalig off-shore vindkraft i Sverige. Trots många vindkraftsaktörers missnöje vad gäller anslutningskostnader för off-shore vindkraft visar Vattenfall att det visst är möjligt att bygga storskalig off-shore på svenskt territorium. Vindkraftsparken Lillgrund är ett utmärkt landmärke för besökare som når Sverige via Öresundsbron och ett viktigt inslag beträffande den förnybara andelen energi i den svenska elenergimixen.
  • Examensarbetet ”Vindkraft i Skånes kommuner” (C. Bladh 2011)
    Christian Bladhs examensarbete ”Vindkraft i Skånes kommuner – Kommunernas attityd till och planering för en stundande vindkraftsutbyggnad” (LTH, 2011) beskriver en stor problematik i skånsk vindkraftsdiskussion: skillnaden i rekommendationer för vindkraftsetableringar i olika skånska kommuner. Detta kan skapa stora samhällskostnader samt förvirring hos kommuninvånare och vindkraftsföretag. Det kan också bidra till att vindkraftens utbyggnad i Skåne bromsas av anledningar som styrs av annat än kunskap och saklig dialog.
  • Karin Hammarlund
    Karin Hammarlunds insatser främjar metodisk landskapsanalys som ett verktyg för att sakligt och konsistent förhålla sig kvalitativt till hur vindkraftsetableringar visuellt och gestaltningsmässigt påverkar omgivningen, ur ett perspektiv där landskapet betraktas som en resurs i den europeiska landskapskonventionens anda.

Hela familjen åkte till vindkraftsparken Lillgrunden 9 juni 2012 när Vattenfall bjöd på en båttur dit:
Alla ville fotografera de vackra verken:


Organisationer som lyfter fram vindenergin på olika sätt underlättar köp av vindkraft, vilket är bra, eftersom undertecknad på annan plats beskrivit att det kan vara svårt att handla vindenergi. Det räcker inte med driftsstatistik. Vackra och trevliga filmer om vindkraft är fint, men det behövs även organisationer och instrument, som t ex Vindkraftstorget, som underlättar praktiskt (lokalt) handlande och köp av vindel.

Denna text kommer att fyllas på...

Inga kommentarer: