torsdag, januari 26, 2017

MKB-perspektiv på Miljöbalken (MB) och Plan- och Bygglagen (PBL)

Peggy Lerman gick igenom:

1. MKB i beslutande - olika typer av MKB
2. Styrsystemens upplägg, principer och tillämpning (hindra, hänsyn och stärka).
3. MKB-processers principer, aktörer
4. Behovsbedömning - behövs MKB?, "screening" ska det vara stor MKB el räcker liten? (MB 6:11)
5. Avgränsning - "scoping", lagom för samlad bedömning, alternativ (MB 6:12, MB 6:13)
6. Analysera - "assessment" (base line, significant effects, mitigation, significant impacts)
7. Granska analyser och process - "review"(MB 6:14)
8. Godkänna (MB 6:9.1)
9. Besluta och beakta "take into account" (MB 6:9.2; MB 6:16).
10. Följa upp - "monitor" (MB 6:18)


Tre frågor för tillämpningen:
  • God - Stärka - Kunskap om kvalitet/egenskapet och påverkan, om kompensation i MB 16;9, MKB, ÖP, DP
  • Acceptabel - Hänsyn - Politik visar prioritet och ambition i MB 3 kap, MB 2 kap, ÖP, DP
  • Oacceptabelt - Hindra - Politik visar prioritet och ambition i ÖP, DP
Vad är rimligt att göra, MB 2 kap 7? Styrmedel ger en ram för beslut. MKB ger stöd:Syften med MKB (6 kap 3§):
  • Övergripande syfte - förebygga negativ påverkan på hälsa och miljö, samt möjliggöra positiva effekter
  • Möjliggöra samlad bedömning (alternativ, direkt och indirekta effekter).
  • Process ska förbättra underlag (kunskapsutv) och främja demokrati (insyn och synpunkter).
Den sista punkten poängterar att samråd måste hållas (på ett bra sätt, se Aarhus konventionen) , vilket togs upp i MÖD 2002:15 (och MÖD 2003:88)
Avvisad ansökan om tillstånd till uppförande av vindkraftverk----- Miljödomstolen hade avvisat bolagets ansökan om tillstånd till uppförande av vindkraftverk utan att förelägga bolaget att avhjälpa bristerna i ansökan genom ett kompletteringsföreläggande. Miljööverdomstolen (MÖD) fann att ansökan pga. avsaknaden av samråd var ofullständig. Inte heller var det möjligt för sökanden att avhjälpa bristen genom att genomföra samrådet i efterhand eftersom samrådsförfarandet skall vara en integrerad del av arbetet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). MÖD fann att miljödomstolens beslut att avvisa ansökan var riktigt då en godtagbar MKB är en nödvändig processförutsättning. MÖD framhöll dock att det bara är i undantagsfall som en domstol eller myndighet skall avvisa en ansökan utan att först ha förelagt sökanden att avhjälpa eventuella brister.

Tre huvudpunkter av MKB:
  • Projekt- MKB (MB 6 kap 1-10; hit räknas väg och järnvägsanläggningar)
  • Plan-MKB (MB 6 kap 11-18; ÖP, DP)
  • Natura 2000-MKB (MB 6 kap, 7 kap 28 a -- 29 a; risk att skada arter/områden)
Ofta påverkar Vattenverksamhet  (11 kap MB) eller Miljöfarlig verksamhet (9 kap MB).

En bild av arbetsgången i projekt-MKB:


Enligt prop 2004/05:129 "En effektivare miljöprövning", s 32 ff (och MB 6 kap 5 §) så ska myndigheter/Länsstyrelserna ta en mer aktiv roll och ge vägledning så att synpunkter kommer fram, ändamålsenlighet främjas och sen komplettering förebyggs.

Kriterier för betydande MiljöPåverkan (BMP):
Vid byggande av järnväg, val av korridor se MKB 2:2.2 om BMP.


Planläggningsprocessen enligt Trafikverket:


I Sverige kompletteras ofta MKB:n flera gånger texter som läggs till (utan att texten ställs samman till en enhet). Men internationellt så granskas en, eller flera, "draft" innan prövningsprocessen tar vid. Att ha flera MKB-dokument/komplement är inte önskvärt, vilket skrevs vid en prövning av Trälshults vattenkraftsverk i Vänneå.

Peggy Lerman menade att det kan sägas finnas olika kulturer, såsom "expertkultur" som tänker kalkylerande och nationellt. Här är MKB främst ett dokument; och det finns en "kommunikativ planeringsideologi" som menar att man kan enas om lämplig lösning där alla intressen avvägs. Här är MKB främst en bred process (Naturvårdsverket 2015, s 24):


Gick igenom ett fall där de i MKB:n inte redovisat alternativ.

Gick igenom ett fall i RP 2005 ref 44 som handlade om bristande kunskap om Salamandern.

Gick igenom fallet med vattentoan som inte var "tillräckligt robust".

Gick igenom bensinstationen som dubbelprövades (först i DP, sen av MÖD 2002:46)

Gick igenom almar som Trafikverket var tvungna att återplantera i Stenbrohult (se även "Fria eller fälla", samt sid 20 här).

Gick igenom när Simrishamns kommun fick ändra sin DP efter att MD i Växjö i en dom 2011-10-23 i P 1853-11 konstaterat att kommunen inte undersökt om det finns sandödla och långbensgroda i Viks fiskeläge. Kommunen fick ändrad kommunens beslut.


Miljöbalk (1998:808).
Efter Planeringsprocess (MB 6 kap) och Prövningsprocess (MB 22 kap mfl) har vi Genomförande och Uppföljning/Tillsyn (MB 26 kap mfl). Inget reglerat om uppföljning av projekt-MKB! (som det är med plan-MKB - "monitor"- MB 6:18).


Annan genomgång - med fokus på samråd - med Lerman, ännu enoch enoch en genomgång.

Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.

Källförteckning
Naturvårdsverket (2015) Hållbar mobilitet och miljöhänsyn i transportplanering: En studie kopplad till fokusområdet Hållbara städer. Stockholm: Naturvårdsverket


Inga kommentarer: