lördag, november 14, 2020

Vindkraftsparker som nu planeras i Öresund


Har tittat på vad som gäller för några av de vindkraftsparker som nu planeras i Öresund.

Min intention är att spegla var projekten ligger i tillståndsprocessen och hur några av berörda parter ser på projekten, vilket kan fångas i de samråd som ska hållas under projektens gång.

Stora Middelgrund

En park som planerats ända sedan 2008 är Stora Middelgrund. När det gäller Stora Middelgrund så avslutades samrådet den 24 maj 2020. Därmed är i någon mening för sent nu (nov 2020) att inkomma med synpunkter som berör själva projektets genomförande.  


Sjollen

En park "Sjollen" planeras i Öresund mellan Lomma och Barsebäcks hamn:

Vindkraftspark Sjollen
Artikel i Sydsvenska den 23 mars 2021

Avgränsningssamrådet för "Sjollen" pågår fram till den 22 augusti 2021. Samrådet genomförs dels digitalt genom en samrådsportal. Ett samrådsunderlag är framtaget. (källa). Undertecknad lämnade in synpunkter via den digitala samrådsportalen den 17 aug. 

Malmö kommun skriver på deras hemsida:
Samtal förs nu mellan svenska RWE Renewables och danska Hofor, stöttat av Malmö stad och Köpenhamns kommun, om en gemensam havsbaserad vindkraftpark på grundet Sjollen i Öresund.

Sjollen i tabellformat (samt en jämförelse med Lillgrund). Två olika antaganden om antal verk och fullasttimmar:
Sjollen i tabell


Kattegatt Syd

Kattegatt Syd, som ligger norr om Stora Middelgrund, är i ett mer tidigt skede. Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) har yttrat sig i första samrådet (avgränsningsområde) den 9 okt 2020.
De har t ex yttrat sig om vad som ska ingå i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB).
När man läser Sveriges Fiskares Producentorganisation synpunkter så står bl a
att Vattenfall inte har inhämtat synpunkter från SFPO:
"Vi noterar särskilt att inga kontakter med fisket initierats från Vattenfalls sida över huvud taget innan samrådsunderlaget översändes för synpunkter, vilket för oss uppfattas som en tydlig signal med avseende på Vattenfalls intentioner med tankar om samexistens. Förslaget kan liknas vid att fortsätta bedriva jordbruk på en åker med stolpar uppsatta var femte meter". (källa)

Jag har tidigare tittat på hur samråd genomförs och då fann jag, vilket är lätt att tänka sig, att projektörer bör kontakta särskilt berörda parter, som ändå fiskarna får anses vara. Jag tror att tidig dialog kan gynna alla parter. SFPO har vidare synpunkter hur tumlare, och torsken, "trivs" med vindkraft, Vidare pekar de på "riksintresse för fisket". De anmärker på en kommande MKB som redan i innehållsförteckningen utlämnat saker som fiskbestånd och yrkesfiske.


Tyvärr står det inte på Vattenfalls sida uttryckligen när första samrådet är exakt i tiden.


Sammanfattningsvis tycker jag man ska stor respekt för väl framförda synpunkter under samrådstiden
(troligen kommer flera samråd att hållas, men det första samrådet som går ut på att analysera om det ska byggas överhuvudtaget får väl anses som det viktigaste). Yrkesfiskarna framför, som jag uppfattar det, tänkvärda synpunkter, på en A:4! Kort och koncist!

Inga kommentarer: