torsdag, september 22, 2022

Samråd - MKB - Tetra Pak

Tetra Pak ansöker 2022 frivilligt om (miljö)tillstånd enligt 9 kap miljöbalken. "Underlag för avgränsningssamråd" (UAS) per 22-06-22, låg som underlag för ett avgränsningssamråd torsdag den 22 sept 2022 (se mer om avgränsningssamråd i 6 kap. 29-32 § miljöbalken).


" Underlag för avgränsningssamråd" är en produkt som tas fram innan en färdig MKB (miljökonsekvensbeskrivning). Det framfördes på första samrådet dem 22 sept att det borde vara ett samråd (även) när MKB:n är färdig. 

Det står kortfattat i inledningen till  "UAS" att Tetra Pak gjorde en ansökan om nytt tillstånd redan 2012 som de fick avslag på 2019. Därför gör de ett nytt "försök" nu 2022. 

Det framgår inte tydligt vad som var "problemet" i 2012 års ansökan, men troligen var det utsläpp till luft av ammoniak från kylanläggningen, utsläpp av processvatten förorenat med livsmedel samt kemikaliespill (vilket listas under punkt 6.14.1.2 i  "UAS - Identifierade risker", sid 30). Utsläpp av ammoniak har nu reducerats med ung 90 % genom ny alternativ utformning av kylanläggning (vilket listas under punkt 6.14.2 i  "UAS- Ansökt verksamhet", sid 31). 

Jag kan inte utläsa i "UAS" hur Tetra Pak bättre ska ta hand om processvatten (förorenat med livsmedel), samt kemikaliespill. 

Tetra Pak använder ungefär 260 000 kubikmeter vatten per år (rubrik 6.7 - "vattenförsörjning", sid 20). De avser att minska vattenanvändningen med 50 % till 2030. De beskriver utsläpp till vatten i punkt 6.10, bl a att utsläpp till kommunal ARV är drygt 200 000 kubikmeter per år.  Det framgår att dagvatten kan svämma över i "Sårbarhet för klimatförändringar" (sid 29). 

I punkt 6.10.1.3 (sid 24) beskrivs "befintliga och planerade skyddsåtgärder [avseende vatten], bl a att det finns 20 olje- och fettavskiljare. I MKB:n (I UAS sid 24-26) berättar Tetra Pak om hur de hanterar och använder vatten (dagvatten och spillvatten). Jag tycker jag dock de på ett bättre sätt  skulle kunna ta hand om spillvatten och dagvatten. De "erkände" på mötet den 22 sept 2022 att det är möjligt för 6,5 miljoner kronor kan införskaffa ett eget "reningsverk" så att de själva renar spillvattnet (och dagvattnet?) till drickbart vatten!? Det skulle kunna vara ett krav för att få tillstånd...

Inga kommentarer: