tisdag, januari 16, 2024

Samråd rörande Hunnerup i södra Lund

Detaljplan för Hunnerup 30 i Lund är på samråd mellan 6 december 2023 och 16 februari 2024 (källa). Kommunen har i en analys kommit fram till att detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan och därmed ämnar de inte göra en strategisk miljöbedömning ("MKB"). De har dock gjort en fågel- och fladdermusinventering i området. Nedan visas en bild på området, samt de samrådshandlingar som lagts ut:
Det går att argumentera för att detaljplanen för Hunnerup i södra Lund medför en betydande miljöpåverkan och därmed bör en strategisk miljöbedömning göras, även om kommunens egen utvärdering kommit fram till att påverkan inte är betydande. Nedanstående text har, under samrådstiden, via den digitala tjänsten https://service.lund.se/SBK_36,  lämnats in som synpunkt på detaljplanen för Hunnerup:

En strategisk miljöbedömning innebär att miljöaspekter integreras i planeringen så att en hållbar utveckling främjas. Syftet är att identifiera och beskriva de effekter som en plan kan medföra för miljön, hälsan och hushållningen med mark, vatten och andra resurser. 

Även om kommunen inte bedömer påverkan som betydande så finns det flera skäl till att göra en strategisk miljöbedömning:

1. Riksintresse för kulturmiljö. Området är av riksintresse för kulturmiljövård. 

2. Förändrad markanvändning. Stora delar av området planeras att omvandlas från natur- och jordbruksmark till tät bostadsbebyggelse. Detta kommer att ha stor påverkan på områdets naturvärden. 

3. Påverkan på landskapsbild. Exploateringen innebär byggande av flerbostadshus i upp till 5 våningar. Detta kommer att påverka landskapsbilden negativt.

4. Ökad trafik. 450 nya lägenheter ger betydande trafikökning vilket påverkar boendemiljön och trafiksäkerheten.

5. Påverkan på naturvärden. Området hyser höga naturvärden i form av vegetation och djurliv som riskerar att påverkas negativt. Enligt fladdermusinventeringen nyttjas området av flera arter, bland annat den rödlistade arten barbastell. En exploatering riskerar att påverka fladdermusarterna negativt.

Genom att göra en strategisk miljöbedömning ges möjlighet att identifiera åtgärder för att minska de negativa konsekvenserna. Alternativa placeringar för bebyggelsen bör övervägas liksom utformning av planen för att säkerställa att tillräckliga livsmiljöer sparas. En strategisk miljöbedömning skulle ge ett helhetsgrepp och bidra till att hitta lösningar där både naturvårdens och samhällets behov kan tillgodoses.

Inga kommentarer: