fredag, april 21, 2023

Nivåer för ammoniumkväve och nitratkväve som gäller efter reningsverket i Källby - Lund

Efter att den 4 april 2023 läst: "Chockbesked: omöjligt att bygga om Källby reningsverk", den 5 april "Osäkerhet och oro i Lundapolitiken efter avloppsbeskedet", den 7 april: "Länsstyrelsen: Höje å mår inte bra - därför blir det stopp", den 12 april: "Politiska striden om Källby hårdnar" den 14 april: "Därför strör S-ledare inte salt i M-toppen sår," och den 25 april läst "Vågskålen tippar å Sjölundas håll".

I artikeln "Länsstyrelsen: Höje å mår inte bra - därför blir det stopp" så framgår det att det främst är problem med höga nivåer av ammoniumkväve och nitratkväve i Höje å. Vilka nivåer?, tänkte jag, därför tog jag kontakt med Länsstyrelsen för att få reda på mer exakt vilka nivåer av ammoniumkväve och nitratkväve som Höje nu har, och vilka nivåer av ammoniumkväve och nitratkväve som "man" (frågan är vem "man" år...) kan se framför sig. (mer om "å-kemi" avseende bl a kvävenivåer i Saxån-Braån i Skåne, och mer om vilka nivåer som gäller i Höje å här).
Från:

Kent L
Skickat: den 18 april 2023 18:55
Till: Länsstyrelsen Skåne <skane@lansstyrelsen.se>
Ämne: Vilka nivåer för ammoniumkväve och nitratkväve gäller efter reningsverket i Källby?

 

Hej, Jag har läst artikeln i Sydsvenskan den 7 april i år att Höje å inte mår så bra efter reningsverket i Källby: https://www.sydsvenskan.se/2023-04-07/lansstyrelsen-hoje-a-mar-inte-bra--darfor-blir-det-stopp

 

Nu undrar jag, vilka nivåer på ammoniumkväve och nitratkväve som gäller idag efter reningsverket i Källby (punkt 21, Värpinge, enligt vattenatlas), och vilka nivåer får inte överskridas (enl er)?


Mvh

Kent L


Från: S
Date: fre 21 apr. 2023 kl 16:40
Subject: Sv: Vilka nivåer på ammoniumkväve och nitratkväve gäller efter reningsverket i Källby?
To: Kent

Hej!

 

I  VISS (Vatteninformationssystem Sverige),  kan du läsa mer om Vattenmyndighetens klassningar av alla vattenförekomster och parametrar.

 

För relevant sträcka av Höje å framgår ur VISS att uppmätt halt av Ammoniumkväve vid förra klassningen, omräknat till Ammoniakkväve, låg på 1,99 µg/l. Gränsen går vid 1 µg/l som årsmedelvärde och maximalt tillåten koncentration på 6,8 µg/l. Nitratkväve låg vid förra klassningen på 3552 µg/l. Gränsen går vid 2200 µg/l som årsmedelvärde och maximal tillåten koncentration på 11 000 µg/l. Gränserna är beslutade av Havs- och vattenmyndigheten och finns i deras föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten, HVMFS 2019:25.

 

 

Med vänliga hälsningar

 

 

Länsstyrelsen Skåne

Miljöprövningsenheten

205 15 Malmö


 

Från: Kent Lundgren <lundgren.kent@gmail.com>
Skickat: den 26 april 2023 22:41
Till: S
Kopia: L
Ämne: Re: Vilka nivåer på ammoniumkväve och nitratkväve gäller efter reningsverket i Källby?

 

Hej S

 

Tack för svar!

 

Undran:

Vilka nivåer på ammoniumkväve och nitratkväve kan ni se framför er, som gör att ni vill stoppa en utbyggnad av Källby reningsverk?
Svar:

Hej

 

För att förtydliga Länsstyrelsens uttalande så har det enbart gällt hur Länsstyrelsen ställer sig till ökade tillskott av ammonium(omräknat till ammoniak) respektive nitrat till aktuell vattenförekomst då vattenförekomsten har måttlig status för ammoniak och nitrat.  Grund för bedömningen från Länsstyrelsens sida bygger bl a på en dom i Mark- och miljödomstolen och som nu är uppe för överprövning i Mark- och miljööverdomstolen . En av frågorna som är uppe till prövning gäller om en klassificering av särskilt förorenande ämnen till måttlig status är att betrakta som den lägsta klassen, vilket då skulle innebär att någon ytterligare försämring inte får tillåtas.

 

Vilka halter och mängder som VA SYD har räknat  med vid en framtida utbyggnad av Källby reningsverk och vilken storleksordning ökningen innebär  har Länsstyrelsen inte kännedom om. För sådan information får du vända dig till VA SYD.

 

 

Med vänliga hälsningar

 

S

Länsstyrelsen Skåne

Miljöprövningsenheten

205 15 Malmö


*********************


Den 2 maj fick jag svaret från Länsstyrelsen på varför en ombyggnation vid Källby reningsverk troligen inte är ok. Och det är troligen inte ok att ett ombyggt reningsverk innebär ökade utsläpp, som leder till ökade nivåer av ammoniumkväve och nitratkväve i ån efter reningsverket, vilket är kanske självklart som första svar från en miljömyndighet, att en verksamhet inte ökar sina utsläpp! Men varför är ingångsvärdet, utgångspunkten, att öka utsläppen vid en ombyggnation av Källby reningsverk?


Från: S
Date: tis 2 maj 2023 kl 13:39
Subject: Sv: Vilka nivåer på ammoniumkväve och nitratkväve gäller efter reningsverket i Källby?
To: Kent Lundgren 


Hej!

 

  1. VA SYD efterfrågade Länsstyrelsens bedömning av ett ökat tillskott till vattenförekomsten av nitrat och ammoniak från ett framtidsscenario för Källby reningsverk. Båda ämnena är klassade till måttlig status, vilket är den lägsta klassningen och Länsstyrelsen bedömde då att ytterligare tillskott inte är tillåtligt enligt tolkning av vattendirektivet  samt utifrån Vattenmyndighetens yttranden i olika tillståndsärenden i liknande frågor.


*****************


Det har även skrivits insändare i frågan, den 18 april Skriver Lunds Naturskyddsförening: "Nytt beslut om Källby behöver inte jäktas fram"; den 20 april 2023 skriver konsulten och FNL-politikern Sven Landelius: "Vem lurar vem om Källbyverkets framtid?", och den 1 maj skriver Mia Honeth (L) Oppositionsråd, Shahad Lund (MP) Partiföreträdare, Börje Hed (FNL) Partiordförande, Mattias Horrdin (C) Oppositionsråd: "Oansvarigt styre stressar fram miljardbeslut"************************


Det är inte bra med tillförsel av kväve (och fosfor med mera...) till åar och hav. Men alla kanske inte vet vilka nivåer som är normal i vattendrag i sydvästra Skåne. Därför vill jag visa totalkvävet, mest i form av nitratkväve, i åar i  sydvästra Skåne ligger kring den höga nivån 5000 µg/l enl "Sydvästra Skånes vattendrag 2021" (sid 11):

Data för olika ämnen längs Höje å finns på www.hojea.se. T ex för punkt 20 innan reningsverket, samt punkt 21 efter Källby reningsverk, och punkt 23 (Önnerupsbäcken). Det kan noteras att under januari till april 2022 är nivåerna av ammoniumkväve och nitratkväve ungefär lika höga innan reningsverket som efter! Det är från maj-december totala kvävemängderna ökar från ungefär 1500 µg/ till ungefär 3000 µg/l. Betänk då att kvävenivåerna i åar i sydvästra Skåne ligger kring den höga nivån 5000 µg/l enl "Sydvästra Skånes vattendrag 2021" (sid 11), dvs kvävenivåerna efter reningsverket i Källby är lägre än i många andra vattendrag i sydvästra Skåne. Självklart bör arbetet fortsätta med att få ner kvävenivåerna under 2200 µg/l, vilket enl ovan, är den maxnivå på årsmedelvärdet som är satt.

Vidare är det år 2022  höga kvävenivåer (t ex ammoniumkväve och nitratkväve) både i punkt 21 och 23. Nivåerna är till och med tidvis högre i Önnerupsbäcken som inte ligger efter Källby reningsverk (Önnerupsbäcken rinner "parallellt"):


Summering
Kommunfullmäktige i Lund beslutade o mars 2022 med stor majoritet att inte ansluta till reningsverket i Sjölunda i Malmö. Istället fick VA Syd uppdraget att skyndsamt påbörja planeringen för fortsatt drift av reningsverket i Källby i Lund

Länsstyrelsen antydde i början av april 2023 att tillstånd till ett utbyggt Källby troligen inte kan ges då utsläppen kommer att öka, något som, enl Sven Landelius, bygger på uppgifter som VA Syd lämnat i augusti 2022 innan närmare utredning gjorts?! Men tillståndsfrågan måste, som Sven Landelius skriver, baseras på en genomarbetad utredning och miljökonsekvensbeskrivning med angivande av belastningar, reningstekniker, beräknade utsläppsvärden med mera. Det vill säga resultatet av det arbete som kommunen uppdrog åt VA Syd att skyndsamt påbörja.

Data för olika ämnen längs Höje å finns på www.hojea.se, t ex för "punkt 20" innan reningsverket, samt punkt 21 efter Källby reningsverk, och punkt 23, Önnerupsbäcken. Det kan noteras att under januari till april 2022 är nivåerna av kväve ungefär lika höga innan reningsverket som efter! Det är från maj-december totala kvävemängderna ökar från ungefär 1500 µg/ till ungefär 3000 µg/l. Betänk då att kvävenivåerna i åar i sydvästra Skåne ligger kring den höga nivån 5000 µg/l enl "Sydvästra Skånes vattendrag 2021" (sid 11). Arbetet bör fortsätta med att få ner kvävenivåerna under 2200 µg/l, vilket är årsmedelvärdets maxnivå.

Den 2 maj fick jag bekräftat från Länsstyrelsen varför en ombyggnation vid Källby reningsverk troligen inte är ok. Det är troligen inte ok att ett ombyggt reningsverk innebär ökade utsläpp, som leder till ökade nivåer av ammoniumkväve och nitratkväve i ån efter reningsverket, vilket kan tyckas vara ett självklart som första svar från en miljömyndighet, att en verksamhet inte ökar sina utsläpp! Men varför är ingångsvärdet, utgångspunkten, att öka utsläppen vid en ombyggnation av Källby reningsverk?

Artiklar i pressen i april 2023 har haft rubriker som: "Chockbesked: omöjligt att bygga om Källby reningsverk", "Osäkerhet och oro i Lundapolitiken efter avloppsbeskedet", "Länsstyrelsen: Höje å mår inte bra - därför blir det stopp", "Politiska striden om Källby hårdnar", "Därför strör S-ledare inte salt i M-toppen sår", "Vågskålen tippar å Sjölundas håll".

Ingen artikel har handlat om de koncentrationer av kväve som Länsstyrelsen den 7 april tog upp som kritiska. Är det inte dags att prata om årsmedelvärdet rörande kvävenivåerna (främst i form av ammoniumkväve och nitratkväve) efter ett ombyggt källby reningsverk kan ligga under 2200 µg/l!?

Inga kommentarer: