torsdag, mars 02, 2017

MKB - projektörens perspektiv

Fredag den 3 mars ska Tobias Karmstig tala om "MKB - projektören perspektiv". Tobias arbetar bland annat med "omprövning av elnät". Tobias Karmstig talade om MKB för vindkraftsprojekt och för elnät. Den första medför påverkan under verkets livsläng (20-30 år) som är lokal, men nytta" är nationell. Det andra, elnät, är ett infrastrukturprojekt som ska vara för "evigt". Tobias talade om MKB framtagandet ingår i ett, eller flera, större projekt. Det kan bli flera projekt om regler kring Natura 2000 och/eller vattenlagen kopplas på. En intressentanalys kan se ut som nedan:


Intressent
Samråd
Riktad information
Kommentar
Kunder


Investerare

Styrgruppsmöte 1 ggr per månad
Markägare X X
Närboende X

Myndigheter X X
NGO X

Media
X Kommunikationsplan


Tips kring Samråd:
 • Involvera många
 • Öppen och tidig information
 • Vara lyhörd och intagande kring synpunkter
 • Ha tid och utrymme för omtag
 • Återkoppla vid synpunkter och förslag har givit upphov till
 • Under och efter samråd kontinuerlig informera
 • Bjuda på mycket godis och fika till berörda.

Förbered undersökningar. Gis-analys. Inventering av skyddande område. Visualisering och fotomontage. Beräkningar kring påverkan/störning/effekter och konsekvenser. (Vi talade om det var någon skillnad, i praktiken på påverkan/störning/effekter och konsekvenser. Det var det ej. Men man får skilja på
 • Påverkan på natur 
 • Påverkan på närboende (intrång, visuellt, teknik-buller under bygg, buller och skuggning under drift samt elektromagnetisk strålning)
 • Påverkan på övriga (rennäring, friluftsliv, infrastruktur, försvarsmakten och påverkan på planer och andra exploateringar).
Tips för bra MKB

 • Beskriv syftet
 • Fånga upp relevanta synpunkter
 • Lägg tid och resurser på att utredningar av experter
 • Ha bra alternativ
 • Vara objektiv och ärlig


Nedan ett exempel på när elnät omprövats och MKB har tagits fram mellan Sundsvall och Timrå (översiktskarta, intressekarta och kultur och landskapsbild):


E.ON skriver:
I anslutning till förordat sträcknings- och utformningsalternativ finns ett antal områden med särskilda värden för bland annat natur- och kulturmiljö samt bebyggelse. Konsekvenserna av projektet kommer att analyseras och redovisas i den miljökonsekvens¬beskrivning (MKB) som kommer att ingå i kommande tillståndsansökan.

Innehållsförteckning i deras MKB:
Kap 8 Alternativ sträckning, med avseende på:
 • landskapsbild, 
 • markanvändning, bebyggelse och planer,
 • naturmiljö, 
 • kulturmiljö, 
 • friluftsliv, 
 • infrastruktur, 
 • kumulativa effekter och 
 • boendemilljö, hälsa och säkerhet.
(dvs samma valda indelning som i kap 7 där huvudalternativet redovisades). Och samma indelning som i samrådsunderlaget (både i: "Beskrivning av berörda intressen", sid 19-29; samt i: "Översiktlig konsekvensbeskrivning", sid 30-34) som togs fram till samrådet, som hölls 2016.

Kap 9 Samlad bedömning
Inga kommentarer: