torsdag, maj 11, 2017

Miljöjuridik och MKB inom WSP Sverige

Den 11 maj höll Ola Trulsson, gruppchef Miljöjuridik och MKB på WSP Sverige, i den sista föreläsningen inom MKB-kursen. Har hört Ola tidigare (den 19 april) tala om "Framgångsfaktorer för kommunal vindkraftsplanering" (tillsammans med John Karlsson, planarkitekt, WSP; hela programmet här). De talade då om framgångsfaktorer för samrådsprocessen rörande vindkraft (ett ämne som undertecknad också är intresserad av):

Trulsson arbetar just bl a med miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för vindkraft inom WSP. Nu talade han dock mest generellt om hur WSP arbetar med MKB:er åt kunder, dvs hela processen från samrådsunderlag, samråd (med allmänhet och särskilt berörda), samrådsredogörelse. Allt mynnar ut i en ansökan (juridiskt dokument), teknisk beskrivning och en MKB. Ofta får kompletteringar lämnas in innan miljöprövningsdelegation (MPD) (egen enhet inom Länsstyrelsen) kan fatta beslut.

En ny "detalj" var att tillsammans med själva juridiska ansökan, teknisk beskrivning och MKB, beskrivs hur de arbetat med hänsynsreglerna i huvudansökan; t ex hur de förhåller sig till försiktighetsprincipen, BAT och bästa möjliga teknik.

Det strategiska upplägget när en MKB ska tas fram är att konsulten tillsammans med verksamhetsutföraren (VU) skriver ner yrkande och förslag på villkor/restriktioner (viktigt att komma fram till villkor som går att följa). Dessutom analyseras tidigt vilka underlagsutredningar som ska tas fram och vilka miljöeffekter som ska betonas (beskrivas mer noggrant). Vidare så diskuteras konsulten tillsammans med VU och Länsstyrelsen hur samrådet ska läggas upp (enbart skriftligt utskick, ett sittande möte eller som ett öppet hus/utställning?).

Trulsson visade även principen för WSP bedömningsgrunder:
Bedömmingsgrunder Definition Kommentar
Positivt

Neutralt

Liten negativ påverkan

Negativ påverkan

Stor negativ påverkan


En struktur som de använder för alla relevanta miljöaspekter i en MKB. Deras "basic" innehållsstruktur för en MKB ser ut enligt nedan:
 1. Icke-teknisk sammanfattning
 2. Adm uppgifter
 3. Verksamheten
 4. Övergripande omgivningsbeskrivning
 5. Lokaliseringsutredning och nollalternativ
 6. Alternativ utformning
 7. Miljömål och miljökvalitetsnormer
 8. Konsekvensbedömning
  8.1 Förutsättningar
  8.2 Påverkan och konsekvens
  8.3 Skyddsåtgärder
  8.4 Samlad bedömning
Eftersom Trulsson arbetat mycket med vindkraft inom WSP så noterade jag att han sa att det är brukligt att skicka ut kallelse till de som befinner sig närmare än 2 km från planerade vindkraftverk. Gränsen på 40 dB är framtagen så att 10 % påverkas av ljudet från vindkraft vid den nivån, vilket tydligtvis kan anses som en lämplig gräns/nivå.

Vi kom även in på ekologisk kompensation, som är något som (knappt) inte används idag, men som säkert kommer i framtiden (Se bl a Naturvårdsverket 2016).

Inga kommentarer: