tisdag, januari 16, 2018

Klimat- och energistrategi för Skåne

Nedan lite funderingar och reflektioner kring ny Klimat- och energistrategi för Skåne som nu är ute på remiss. Man har rätt att komma med synpunkter till 15 mars. Det finns höga mål i rapporten av typen "Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska vara minst 80 % lägre än 1990" och "Energianvändningen ska vara minst 20 % lägre 2030 än 2005 och utgöras av minst 80 % förnybar energi":


Vore intressant att veta hur utsläppen, användningen av förnybar energi, ser ut nu, hur utvecklingen gått mellan 1990-2017. Växthusgaserna har, enligt pressrelease januari 2018, minskat med 30 % mellan 1990 och 2015.


Målet i gamla klimatstrategin (2013) var att klimatgaserna mellan 1990 och 2020 skulle vara 30 % lägre. Det står på sid 8, "vi har en del kvar att göra...". Det står även på sid 8 att importerad el (som utgör 2/3) inte räknas med....!?  I vilket fall, i en pressrelease, "Så ska Skåne bli fossilbränslefritt och klimatneutralt", kan man läsa att klimatgaserna har minskat med 30 % mellan 1990 och 2015:
Det tidigare regionala målet var att minska växthusgasutsläppen med 30 procent till 2020 från 1990 års nivå.
– Målet nåddes redan 2015. Detta trots att Skånes befolkning vuxit med 235 000 personer, en ökning med mer än en femtedel, samtidigt som vi har haft en kraftig ekonomisk tillväxt. Vi har alltså blivit betydligt klimateffektivare, säger Dolores Öhman, regionråd i Region Skåne.
– Klimat- och energistrategin ställer upp mätbara mål för det skånska klimatarbetet och pekar ut vägen för att nå målen. Vi vill att strategin ska kunna användas av alla aktörer i Skåne och samtidigt ge länets invånare en tydlig bild av ambitionerna inom klimat- och energiområdet, säger Ola Melin, länsöverdirektör på Länsstyrelsen Skåne.
Diagram: Utsläpp av växthusgaser i Skåne per sektor för perioden 1990-2015 och förslag till regionalt mål år 2030 (kton CO2ekv). Källa: SMED/RUS, 2017, Nationella emissionsdatabasen. (källa)

När det gäller elenergiförsörjning så har vi målet i Sverige om att vara 100 % förnybart till 2040.

Vet egentligen inte om det är poängrikt att varje region har egna mål (som ska följas upp regionalt...). Tror mer på nationella mål, nyckeltal och uppföljning. Systemet med elcertifikat måste ju t ex fungera på samma sätt för hela Sverige (och Norge). Och "importerad el till Skåne" (som utgör 2/3) räknas inte med i Skånska mål....!?

I rapporten sägs att det finns risk för att andelen förnybar el riskerar att bli mindre 2030 än den är idag i Skåne. Hur stor är andelen förnybar el i Skåne idag? Nationellt står ju kärnkraften fortfarande för knappt hälften av elenergiförsörjningen.

Läser i gamla klimatstrategin (2013) en rätt bra sammanfattning i förordet att ungefär 1,6 TWh förnybar el producerades 2010 i Skåne (gäller fortfarande?), medan potentialen är 2 TWhel på land och 12 TWhel till havs.

Vidare kan man läsa en rätt bra sammanfattning i gamla strategin på sid 9:Det står klimatstrategin (2013) att förnybar elproduktion i Skåne bör öka med 5 TWh för att nå mål till 2020. Dessa konkreta mål har, enligt ovan, ersatts av mål mer generella mål av typen "Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska vara minst 80 % lägre än 1990" och "Energianvändningen ska vara minst 20 % lägre 2030 än 2005 och utgöras av minst 80 % förnybar energi":


Förslag på åtgärder per 2018 som har koppling till vindkraft (sid 37 i Energistrategin, 2018):
Det diskuterades på Skånes vindkraftsakademi den 23 januari 2018 att föreningen ska försöka verka för: effektivare tillståndsprocesser för förnybar energi genom att den myndighetsövergripande samverkan fortsätter utvecklas för effektivisera tillståndsprocesser.

Inga kommentarer: