torsdag, februari 02, 2017

MKB-processen ur samrådsmyndighetens perspektiv

MKB-processen ur samrådsmyndighetens perspektiv

Margaretha Svenning berättade om MKB-processen ur samrådsmyndighetens, Länsstyrelsens, perspektiv onsdag den 1 februari. Hon tog upp fallet Scandust i Landskrona för ett exemplifiera myndighetens roll (eller kanske snarare roller, eftersom Länsstyrelsen har en roll vid samråd, en en annan när tillstånd (ev) ska ges).

Svenning tog upp att det som framkommit i MKB ska leva vidare i företagets tillstånd.

2 kap MB - hänsynsregler - i denna del av miljöbalken (MB) poängterades speciellt (författningar som utgår från detta kapitel). Nedan en bild av hänsynsreglerna (källa)I 5§ står:

5 § Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna att 
1. minska mängden avfall, 
2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter, 
3. minska de negativa effekterna av avfall, och
4. återvinna avfall.
   I första hand ska förnybara energikällor användas. Lag (2016:782).

Intressant att notera är att förnybara energikällor "i första hand ska användas", har lagts till från och med 2016!

Svenning gick igenom principer som PPP (Pollutor Pay Principle), Försiktighetspricipen (BMT ska användas 2 kap 3§), Substitutionsprincipen, BMT (ej BAT!, Sverige har (ofta) i BMT en strängare tolkning än EU har i BAT), Lokaliseringsprincipen.

Svenning tog ett exempel där ett företag normalt klara 2 mg/nm3, och där de haft 10 mg/nm3, men där BAT säger 30 mg/nm3. Då ville företaget ha 15 mg/nm3 vd en förhandling om nytt tillstånd (för att "ha marginal i framtiden". Då gav domstolen dom 20 mg/nm3!?

BAT kan vara stängare än BMT, t ex vid reglering av dioxinutsläpp vid storskalig förbränning.

När man talar om sannolikheter nämns ofta 10 upphöjt till-7, som är ung samma sannolikhet som att träffas av blixten. Men osannolika händelser händer, t ex svavelutsläppet vid Kemira 2005.

MKB i Europa

Esbokonventionen 1991 -gränsöverskridane utsläpp
Rådets direktiv 85/337/EEG - har ersatts av Dir 2011/92/EU
Århuskonventionen 2005 - om allmänhetens deltagande  (se Kariman Hultins exjobb, 2006)

Till sist - Viktiga frågor
Lokalisering
Vatten
BAT och BMT
Recipienten och biologin
Diffusa utsläpp
Energikartläggning
Kontrollprogrammet - berätta hur mäta!

Till slut en uppmaning: rikta MKB mot det som prövningen avser!
Inga kommentarer: